Rodzaje przetworników ciśnienia

Ciśnienie jest uznawane za jedną z najistotniejszych wielkości fizycznych, bez których wiele procesów nie mogłoby być zrealizowanych. Aby możliwe było wykorzystywanie ciśnienia w efektywny sposób, konieczne jest monitorowanie jego wartości. Właśnie w tym celu stosowane są elektroniczne przetworniki ciśnienia. Ciekawym tematem więc są dostępne na rynku modele przetworników, sposoby ich działania oraz możliwe zastosowania, które umożliwiają optymalne korzystanie z ich właściwości? Jaki rodzaj przetworników jest najlepszy?

Dobieramy najlepszy przetwornik ciśnienia

nowoczesny przetwornik ciśnieniaCiśnienie jest to wielkość skalarna, która wyróżnia stan naprężenia w danym punkcie ośrodka. Wyraża ona stosunek siły działającej prostopadle na elementy powierzchni. Jednostką ciśnienia jest paskal, w skrócie Pa, choć w zastosowaniu technicznym znacznie częściej spotykana jest jednostka bar. Rodzaje ciśnienia stanowią jedno z podstawowych kryteriów podziału przyrządów służących do ich pomiaru. Dzięki temu możliwe jest wyróżnienie manometrów (które służą do pomiaru nadciśnienia i ciśnienia absolutnego), wakuometry (do mierzenia podciśnienia), a także ich połączenie, tak zwane manowakuometry. Dodatkowo dostępne są barometry (mierzą ciśnienie atmosferyczne) i ciśnieniomierze różnicowe. W przypadku zastosowań przemysłowych i instalacji zamkniętych, obecność ciśnienia może stwarzać zagrożenie. Może to wynika z tego faktu, iż wraz ze wzrostem ciśnienia wzrastają naprężenia, akumuluje się rosnąca ilość energii, co docelowo może powodować eksplozję. Ze względów bezpieczeństwa należy kontrolować ciśnienie. Aby móc w efektywny sposób korzystać z możliwości, jakie dają stosowane w automatyce sterowniki, konieczne jest dostarczenie im sygnałów wejściowych informujących, co dzieje się w kontrolowanym procesie. Wykorzystywane są w tym celu przetworniki pomiarowe, które zmieniają daną wielkość fizyczną w zrozumiały dla sterowników sygnał. Dobrym wyborem będzie nowoczesny przetwornik ciśnienia. Dzieli się je powszechnie na mierzące odkształcenie (w tym piezorezystencyjne, pojemnościowe, piezoelektryczne czy magnetyczne), a także mierzące inne skutki występowania ciśnienia (w tym rezonansowe, termiczne i jonizujące).

Dostępne na rynku przetworniki ciśnienia dzielą się powszechnie na dwie grupy. Jedna z nich to przetworniki, których podstawą działania jest odkształcenie membrany spowodowane przyłożonym ciśnieniem. Drugim rodzajem są przetworniki mierzące inny rodzaj występowania ciśnienia, w tym na przykład zmianę konkretnej właściwości medium pod jego działaniem. Rodzaj przetwornika ciśnienia powinien więc być dobrany w zależności od konkretnego zastosowania w przemyśle, co będzie powodowało jego większą efektywność działania.